ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 8 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 7 ก.พ. 60 เรื่อง แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
1.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ซึ่งจะมีพิธีสถาปนาแต่งตั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

2. ประวัติสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สมเด็จอัมพร อัมพโร) เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ในปี 2490 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2491 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จวาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นจึงตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตสีมาราม สอบได้เปรียญธรรมตามลำดับ ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาสนศาสตรบัณฑิต และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย กระทั่งจบการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในปี 2512 จึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัด จากนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคง กระทั่งปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่ศาสนกิจดูแลความเรียบร้อยภายในพระอารามหลวงชั้นเอก และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมา ปัจจุบันอายุ 89 ปี 68 พรรษา

 ผลงานที่ได้รับการยอมรับ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านสาธารณูปการ เป็นประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิต พระมหาธาตุเจดีย์และเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สร้างวัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม จังหวัดนครปฐม งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รองประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นรองประธานกองทุนวัดช่วยวัดของมหาเถรสมาคม นำเงินบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนั้นๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ตามลำดับชั้น นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงในปี 2552 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น ไม่ได้จัดขึ้นมานานกว่า 28 ปี นับตั้งแต่ปี 2532 โดยได้มีบันทึกจดหมายเหตุเมื่อครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งหลังจากเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว เลขาธิการพระราชวัง จะออกหมายกำหนดการ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยธรรมเนียมปฏิบัติก่อนพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน จะเข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น สมเด็จพระสังฆราช กราบนมัสการให้ทราบ โดยพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน หรือพระราชทานให้ผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ หรือ พระนามสมเด็จพระสังฆราช เมื่อถึงกำหนดการพระราชพิธี ยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระราชาคณะ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มายัง พระอุโบสถวัดพระแก้ว มีพิธีประกาศพระบรมราชโองการใหญ่ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ แด่สมเด็จพระสังฆราช ทรงถวายพระสุพรรณบัฏ ตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พัดยศ เครื่องยศ สมณศักดิ์ ประกอบด้วย หีบตราจักรี พานพระศรี (มังสี 2 ตลับพู่ 1ซองพลู 1 พร้อมพลู) คนโท บาตร สุพรรณศรี จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ พระบรมวงศานุวงศ์ เข้าถวายสักการะ

-----------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี