FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้

วันที่ 9 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 10138 คน)
 
ชาวโคนมหนองโพส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 ก.พ.60 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และนายธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางอัดก้อน จำนวน 8,900 ก้อนที่บริเวณหน้าสหกรณ์ โคนมหนองโพ จำกัด ริมถนนเพชรเกษม หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ ซึ่งได้แก่หญ้าและฟาง เนื่องจากพื้นที่นั้นประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ขาดแคลนอาหาร
 
ทางเกษตรกรในพื้นที่จ.ราชบุรี จึงร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อฟางอัดก้อนส่งไปให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งการจัดส่งฟางอัดก้อนในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ได้แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความมีน้ำใจต่อเพื่อนเกษตรกรที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดรถบรรทุกฟางอัดก้อนไปส่งให้กับทางสหกรณ์โคนมในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 สหกรณ์ คือสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด สหกรณ์โคนมชุมพร จำกัด สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด และสหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี