ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต

วันที่ 17 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 16 ก.พ. 60 เรื่อง มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต
1 กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต ปี 2560 โดยสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดยึด 5 มาตรการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย ด้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน "มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต” ให้ส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ คือ การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล // การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต //สร้างคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง // การใช้ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย // และมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมเน้นย้ำยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และถือเป็นโยบายสำคัญที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม จะต้องลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องทุจริตให้ลดลง
------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี