ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

วันที่ 17 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
ทอป 5 วันที่ 16 ก.พ. 60 เรื่อง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
1    กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมหารือกับหลายกระทรวง รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
   
  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีกระทรวงต่างๆ ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งจังหวัด 13 จังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 5 หมื่นคน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว หรือ จัดโซนนิ่งในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแล และเกิดความปลอดภัย
      ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในทุกๆเรื่องและจากนั้นจะได้นำผลการหารือนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
----------------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี