ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)

วันที่ 17 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)
 

            นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2559  ขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ  เพื่อยกย่องชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2559

            บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ.2559  ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่ 148/2560  ลงวันที่  13  มกราคม  2560  ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น  ตามที่ส่วนราชการเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  ของจังหวัดราชบุรี  ดังนี้   ระดับผู้แทนจังหวัด ได้แก่ 1.นายธรรมนูญ  แก้วคำ  นายอำเภอโพธาราม ,2.พลตำรวจตรี อนุภาพ  ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ,3.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และนายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก   ระดับจังหวัด ได้แก่ 1.นางดวงสมร  พฤฑฒิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี , 2.นางหนูบล  จีนตุ้ม  ครูชำนาญการ  โรงเรียนหนองไก่ขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 , 3.นางสมศรี  โพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สถานีอนามัยตำบลดอนทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม  , 4.พันตำรวจโท อภิเชษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม  สารวัตรสืบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี  , 5.ว่าที่ ร.ต.  วัฒนา  ตรงเที่ยง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ,  6.นายอาทิตย์  เมืองแก้ว  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  และ7.นายวิมล  คงพันธุ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ระดับ ส 2  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก                      

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี