ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

วันที่ 17 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 

           พันเอก เกรียงไกร  แข็งแรง  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  เปิดเผยว่า  มณฑลทหารบกที่ 16  ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที่สังกัด มณฑลทหารบกที่ 16 ซึ่งเป็นทหารกองหนุน  อันเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ดังนั้น  จึงขอความกรุณาให้ท่านปฏิบัติดั้งนี้ 1.กรณีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนประจำปี  ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือฝ่ายปกครองที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพฯ ในห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560 2.กรณีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลฯ ขอให้ท่านยืนยันข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสถานสภาพบุคคล  เช่น  อาชีพ , วุฒิการศึกษา , ความสามารถพิเศษ ฯลฯ  ให้กับเจ้าหน้าที่สายงานสัสดีที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพในห้วงเดือน มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560 3.กรณีท่านไปทำกิจธุระที่อื่นเป็นการชั่วคราว กรุณาแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับญาติพี่น้อง หรือผู้ติดต่อกับท่านได้ เพื่อความสะดวกในกรณีมีเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพฯ ตามห้วงเวลาดังกล่าว 4.การปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพฯ  เป็นการปฏิบัติในเวลาเหตุการณ์ปกติ  เป็นการเก็บข้อมูลสถานที่อยู่ของท่านให้ทันสมัย  ในกรณีทางราชการไปตรวจสอบแล้วไม่ทราบที่อยู่ของท่านแน่นอน  ท่านอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  มาตรา 12  เรื่องไม่แจ้งที่อยู่ในกรณีไปอยู่ที่อยู่เป็นการชั่วคราวได้หากมีข้อสงสัยต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จาก www.tdd.mi.th (นรด.)  และ  www.sussadee.com (กองการสัสดี) เรื่อง ระเบียบการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 16  หรือสอบถามไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  5.ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ส่งกลับมายัง  ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 16  ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337488 ต่อ 53035

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี