ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล

วันที่ 20 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 
4.ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มั่นใจนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตในระยะยาว
 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดของรัฐบาลนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ การพัฒนาคน และกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งถือเป็น 1 ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ จากทั้งหมด 15 โครงการ เช่น การยกระดับสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางด้านการบินและการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก //การพัฒนาแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้า และการผลิตของภูมิภาคอินโดจีน //รถไฟรางคู่เชื่อมโยงทุกภุมิภาค //การพัฒนาเมืองใหม่ //การพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นสูง ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวไม่ได้มองเพียงแค่ตลาดในประเทศ แต่ได้มองถึงศักยภาพของตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV คือลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ซึ่งถือเป็นพื้นทีสำคัญที่รัฐบาลจะจัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นสูง และจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกคนต้องพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดรับกับในอนาคต ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก รวมถึงการมีอุตสาหกรรมใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคต่อไป
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี