ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู)

วันที่ 20 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

           นายสุรจิต ทิพยเกษร  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาสำหรับงานบริการที่ปรึกษา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากขั้นตอนสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

ในการดำเนินการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาโครงการ จึงได้มีแผนการการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนและแนวทางการศึกษา ตลอดจนผลการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยกำหนดจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. - 12.0 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพนารัตน์ เช็งเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 0 2938 2882-3 ต่อ 114 โทรศัพท์มือถือ 09 5773 4726


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี