ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกล่าวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม

วันที่ 21 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

            นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 กำหนดสินค้าควบคุม 42 รายการ และบริการควบคุม 3 รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว เห็นควรปรับเปลี่ยนรายการสินค้า และบริการควบคุม และเพิ่มบริการควบคุมบางรายการ เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ให้สินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้เป็นสินค้าและบริการควบคุม  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า , กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว , กระดาษพิมพ์และเขียน , กระเทียม , ก๊าซปิโตรเลียมเหลว , ข้าวเปลือก ข้าวสาร , ข้าวสาลี , ข้าวโพด , ไข่ไก่ , ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน , เครื่องแบบนักเรียน , เครื่องสูบน้ำ , ท่อพีวีซี , ทุเรียน , นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว , น้ำตาลทราย , น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ , น้ำมันเชื้อเพลิง , แบตเตอรี่รถยนต์ , ปุ๋ย , ปูนซีเมนต์ , แป้งสาลี , ผงซักฟอก , ผลปาล์มน้ำมัน , ผ้าอนามัย , มังคุด , มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ , เม็ดพลาสติก , ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ , ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช , ยารักษาโรค , เยื่อกระดาษ , รถเกี่ยวข้าว , รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก , รถไถนา ,ลำไย , สายไฟฟ้า , สุกร เนื้อสุกร , หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ , เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น , อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก , อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ,บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ , บริการทางการเกษตร , บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ  และบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร. 0-3231-5450 , 0-3231-504


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี