ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 24 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

นางณิทฐา  แสวงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย  ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประกอบด้วย  สรุปย่อวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

จังหวัดราชบุรี  ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี  www.ratchaburi.go.th  เมนู "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  ดังนี้  1. บทความเรื่อง  น้ำที่ดื่ม  สะอาดไหม  2.  บทความเรื่อง  ปล่อยน้ำเน่า  เข้าบ่อปลา  3. บทความเรื่อง  ถูกเลขท้าย  3  ตัว 157  ครับ 4. บทความเรื่อง  ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี