ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

วันที่ 24 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เปิดเผยว่า  สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนะคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าเป็นการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที และภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือแอนิเมชัน ที่ไม่เคยส่งประกวด  หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ที่ทำการสร้างสรรค์เพื่อเข้ารับการพิจารณา ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปจะต้องมีเนื้อหา ส่งเสริมแนวคิด "รวมพลังผองไทย ถวายใจใฝ่สุจริต" ผู้ประสงค์จะส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยัง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สามารถตรวจสอบการส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงาน ป.ป.ช.  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912  และ 0 2528 4815  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง  www.nacc.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี