ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง พ.ร.บ.

วันที่ 24 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 23 ก.พ.  60 เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.

1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวแและสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความเป็นเลิศทางวิชาการหลากหลายสาขา

 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(23 ก.พ.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เริ่มเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชี้แจงสรุปผลการพิจารณาว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหารวมจํานวน 92 มาตรา กรรมาธิการฯ มีการแก้ไขเพิ่มเติม 10 มาตรา สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นเลิศทางวิชาการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณได้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 ขณะที่ร่างกฎหมายนี้ไม่มีผู้สงวนความเห็นและขอแปรญัตติ โดยในวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาเรียงตามมาตรา ซึ่งมีสมาชิก สนช. อภิปรายไม่มากนัก โดยอภิปรายสอบถามถึงเหตุผลการแก้ไขคำนิยามศัพท์จากคำว่า "สภาคณาจารย์และพนักงาน" เป็น "สภาพนักงาน" และถ้อยคำในบางมาตรา สำหรับการประชุมวันนี้(23 ก.พ.) ยังมีเรื่องการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการขอขยายเวลา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน / การขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอขยายเวลา ครั้งที่ 1 ออกไปอีก 30 วัน / และขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ที่ขอขยายเวลา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน

2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... เป็นกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความเป็นอิสระ

 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(23 ก.พ.) เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 212 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง โดยนายสมคิด เลิศไพฑรูย์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขบางมาตรา เช่น แก้ไขคำนิยามจาก "สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น "สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้” และการแก้ไขและเพิ่มความในมาตรา 7 เกี่ยวกับการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงและมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการหลากหลายสาขา โดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป็นรากฐาน ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 สำหรับร่างพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ คล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

----------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี