ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงวัย”

วันที่ 27 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "แบบอย่างตามผู้สูงวัย" เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นพลัง ความรู้ ความสามารถที่จะทำประโยชน์ต่อประเทศและสังคม รวมถึงอยู่ร่วมกับคนทุกวัยในสังคม ได้อย่างมีความสุข  โดยคุณสมบัติของผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และผู้กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานเรียงความได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15มีนาคม 2560เพื่อให้คณะกรรมการประกวดเรียงความพิจารณาตัดสินต่อไป (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่มาส่งผลงานเรียงความด้วยตนเองเป็นหลัก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3233 7620

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี