ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สรรหาผู้สูงอายุเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 27 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สรรหาผู้สูงอายุเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและประกาศเชิดชูเกียรติคุณเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นและประเภทจิตอาสาดีเด่น ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัด ทุกส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ องค์การภาคเอกชนด้านผู้สูงอายุ องค์การสวัสดิการชุมชน องค์การสาธารณประโยชน์ สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดประกาศเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดและผู้สูงอายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติของจังหวัด (เดือนเมษายน) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัด และผู้สูงอายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัด

สามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุและส่งผลงานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3233 7620 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี