ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

            นายสุรพล  แสวงศักดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  กำหนดดำเนินโครงการตามรอยคุณธรรม  รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10  ผ่านการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามพระราชดำรัส  9 ประการ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้แก่  1) พากเพียรอดทน  2) เสริมสร้างความดี  3) รู้รักสามัคคี  4) มีน้ำใจ  5) ใฝ่ประหยัด  6) ซื่อสัตย์สุจริต  7) เศรษฐกิจพอเพียง  8) เรียงร้อยไมตรี  9) หวังดีมีเมตตา  เพื่อให้เป็นต้นแบบและแบบอย่างในการปฏิบัติตนในสังคมสืบไป คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ สัญชาติไทย เป็นผู้ที่รู้จักพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ เป็นที่ยอมรับ ปรากฏโดดเด่น โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยต้องหาว่ากระทำผิดหรือถูกดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 9 ประการ

            ผู้สนใจเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ และแบบเสนอผลงาน โดยส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322786


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี