ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และการสร้างความปรองดองในประเทศ

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

2.ประเด็นเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และการสร้างความปรองดองในประเทศ
- ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เปิดเผยการจัดเวทีรับฟังที่มา ส.ส.-ส.ว.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
 นายธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สะท้อนความคิดเห็นหลากหลายประเด็น ทั้งการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งที่เสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตรวจสอบมากกว่าเดิม เสนอติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจดูช่วงการนับคะแนน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ กรธ.คาดหวังให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการใหม่ๆเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. และ ส.ว.ซึ่งกระบวนการใหม่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะเป็นกลไกที่จะเปลี่ยนแปลงให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส

- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เน้นย้ำกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสร้างสามัคคีปรองดองระดับพื้นที่
 พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยผลการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ว่า รองเลขาธิการ คสช.ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกพื้นที่ ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่แผงลอย และบุคคลเร่ร่อน โดยจะเป็นการทำงานร่วมกับ กทม. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาคนั้น ขณะนี้ในแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างการเตรียมการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะได้ใช้กลไกที่มีอยู่ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในความคืบหน้าของงานสร้างสามัคคีปรองดองอย่างต่อเนื่อง
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี