ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาอาชญากรรม

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 
5.ประเด็นการแก้ปัญหาอาชญากรรม
- ป.ป.ช.เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 20 คดี
 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เรียกประชุม คณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศนัดแรก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนการต่างประเทศ ป.ป.ช./ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ป.ป.ช. ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการ ป.ป.ช. หัวหน้าศูนย์ประสานงานคดีต่างประเทศ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเบื้องต้นจะหารือถึงภาพรวมของแต่ละคดีเพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน แต่จะยังไม่มีการลงลึกในรายละเอียด พร้อมจะชี้แจงแนวทางการทำงานของ ป.ป.ช.ให้กับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย เช่น กรณีขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างประเทศผ่านอัยการสูงสุด ใครจะเป็นผู้ตั้งประเด็นคำถาม รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการในทุกคดีระหว่างต่างประเทศ ที่มีอยู่ 20 คดี

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี