ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหมาแหงนช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-415

วันที่ 6 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

           สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหมาแหงนช่องลม  หมู่ที่  3  ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-415ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,873,700 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ  กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักทัพยากรน้ำภาค  7  ไม่ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  20  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่าง  วันที่ 3  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2560  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยและจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3222-7554 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการละเอียด  โปรดสอบถามมายังส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์  poongsatorn.r@dwr.mail.go.th  ภายในวันที่  10  มีนาคม  2560  โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  สำนักงานทรัพยากรภาค 7  จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 15  มีนาคม  2560

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี