ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไม้แก่น บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-418

วันที่ 6 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

         สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไม้แก่น  บ้านหนองไม้แก่น  ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,784,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ  กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักทัพยากรน้ำภาค  7  ไม่ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  22  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่าง  วันที่ 3  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2560  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยและจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3222-7554 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการละเอียด  โปรดสอบถามมายังส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์  poongsatorn.r@dwr.mail.go.th  ภายในวันที่  10  มีนาคม  2560  โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  สำนักงานทรัพยากรภาค 7  จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 20 มีนาคม  2560

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี