ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลโพธาราม สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 7 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

โรงพยาบาลจะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศจำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 0-3271-9400 ต่อ 640 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ www.photharamhosp.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี