ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนศูนย์การทหารราบ (พื้นที่เกษตรกรรม พันบริการ) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

             สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนศูนย์การทหารราบ (พื้นที่เกษตรกรรม พันบริการ) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 20,906,600 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3222-7554 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์ pongsatorn.r@dwr.mail.go.th ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 21 มีนาคม 2560  

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี