ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย Deltametrin 25% จำนวน 32,000 เม็ด โดยวิธีสอบราคา

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้

Deltametrin 25%  จำนวน 32,000 เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชนเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc.ddc.moph.go.th/ml/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310764 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี