ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

            นายวิทัศน์  เตชะบุญ  อธิบดีกรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เปิดเผยว่า  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2560   จำนวน  11  สาขา  โดยแบ่งเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  ประเภทเด็กและเยาวชน  กลุ่มเด็กและเยาชน  บุคคล  และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   20  กันยายน  2560

            ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน  สามารถส่งประวัติและผลงาน ฯ ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ไปยัง  กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ  กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  เลขที่  618/1  ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  140400  โทร 0 2255 5850 – 7 ต่อ 120 189  โทรสาร 0 2651 6507 , 0 2651 7788   ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2560 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของราชการเป็นสำคัญ)

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี