ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

              โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจะดำเนินการ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลเดินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี