ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล

วันที่ 9 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

2.ประเด็นเรื่องการดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล
- นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำไม่ได้ออกฎหมายตามที่มีการมองว่าใช้มาตรา 44 มากเกินไป
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในงานสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาล ดิจิทัลประเทศไทย" ถึงการใช้มาตรา 44 ต่อการแก้ปัญหาสำคัญในประเทศ ว่า ไม่ได้ออกกฎหมายตามที่มีการมองว่าใช้มาตรา 44 มากเกินไป เพราะที่ผ่านมาใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นในกรณีที่กฎหมายปกติไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ โดยใช้เพียงเพื่อการบูรณาการให้การทำงานของทุกหน่วยงานเกิดความคล่องตัว ขออย่าโทษกฎหมายว่าแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะอยู่ที่คนจะปฎิบัติตาม และขออย่าคล้อยตามกระแส โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามแผนที่วางไว้ อย่ากดดันเจ้าหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจผิดพลาด /นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้ว จึงต้องทำด้วยความรอบคอบ ซึ่งรัฐบาลพยายามจะทำทุกเรื่องให้ดีที่สุดขอประชาชนวางใจได้

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยพื้นที่นาปรังลุ่มเจ้าพระยาปรับเปลี่ยนปลูกพืชทดแทนข้าวแล้วกว่าร้อยละ 64.82 จากเป้าหมาย 3 แสนไร่
 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการ ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม รวม 6 มาตรการ 29 โครงการ มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดย (1) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว 8,870 ราย ใน 12 จังหวัด โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 งบประมาณ 636.25 ล้านบาท เป้าหมาย 300,000 ไร่ ครอบคลุม 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ปลูกพืชแล้ว 194,474 ไร่ เกษตรกร 40,115 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.82 (3) มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โครงการก่อสร้าง ขุดลอก/ปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 125.92 ล้านบาท เป้าหมาย 113 แห่ง 33 จังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 แห่ง 20 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 59.29 //อย่างไรก็ตามในส่วนมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนสถานการณ์ภัยแล้งจะมาถึง เพื่อเตรียมตัว ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี