ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

วันที่ 9 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 248 คน)
 

            นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ได้ปรับแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1)มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (มาตรา3 (37)) และ (2) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (มาตรา3(39)) ซึ่งเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ความรับผิดชอบทางอาญา เป็นกำหนดว่า "ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น”

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี