ข่าวประชาสัมพันธ์
ภัยแล้ง

วันที่ 10 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

1 การประปาส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมรับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง หลังระดับแม่น้ำปราจีนบุรีลดลง มั่นใจยังบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอในการผลิตน้ำประปาได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้

 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ส่งผลกระทบทำให้แหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศมีปริมาณน้ำดิบลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาระดับน้ำของแม่น้ำปราจีน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาลดระดับลง ทำให้น้ำเค็มจากปากอ่าวไทย หนุนผ่านแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้ค่าความเค็มหรือค่าคลอไรด์ในน้ำดิบสูงเกินมาตรฐาน ซึ่ง กปภ.ได้เร่งประสานกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ในการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) 2 ล้านลูกบาศ์กเมตรต่อวัน ช่วยผลักดันน้ำเค็ม ขณะนี้คุณภาพน้ำดิบและระดับความเค็มยังอยู่ในระดับที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้ ขณะที่ กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เตรียมใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสระเก็บน้ำหนองอ้อ เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหน้าแล้ง

 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค ติดต่อได้ที่ กปภ. สาขาปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3748 2234-5 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

2 กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง

 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ในหลายจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทจึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้ ในการเกษตร อุปโภค บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพียงพอ โดยมีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ การประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือกับจังหวัด การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนตามที่ได้รับแจ้ง โดยจังหวัดเป็นผู้จัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งในเบื้องต้น กรมได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในสายทางหลวงชนบท พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 – บ้านป่าเรไร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยได้เตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวน 18,000 ลิตร พร้อมบุคลากรเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
 
 อย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 เพื่อทางกรมจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

3 การประปาส่วนภูมิภาค กำชับหน่วยงานสาขาทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมเร่งหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในช่วงหน้าแล้งปีนี้

 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ถือว่าไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีน้ำต้นทุนจากปี 2559 ทั่วประเทศ กว่า 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต ก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน เพราะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียง กปภ. 4 สาขาที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบ คือ กปภ.สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี , สาขาเลิงนกทา จังหวัดยโสธร , สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และสาขาพาน จังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และลดผลกระทบภัยแล้งที่จะมาถึง ได้กำชับให้ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่รับผิดชอบไว้รอบด้านตามมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ จัดทำแผนบริหาร สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบ และกำชับ กปภ.ทุกสาขา จัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ และตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานได้ทันที รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาฟรี โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า กปภ.จะผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ส่งจ่ายให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

4 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ยืนยันภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในปีนี้ มีเพียงพอต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน

 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นว่า ปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในปีนี้ ถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ถือว่าไม่มีปัญหา ยังมีเพียงพอต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ยังสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ แต่มีอยู่ 4 สาขาที่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ได้แก่ สาขาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย , อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร , อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง กปภ.ได้ดึงน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน สำหรับ กปภ.สาขาอื่นๆ ยืนยันจะมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจ่ายให้ประชาชนในช่วงหน้าแล้งปีนี้อย่างแน่นอน

5 กรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำปราจีนบุรี มีเพียงพออุปโภคบริโภค พร้อมผลักดันน้ำเค็มไม่ให้กระทบต่อน้ำผลิตประปา

 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่า ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งน้ำต้นทุนและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ 4 แห่ง รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 5 แห่ง ซึ่งมีปริมาณเก็บกักสูงสุดรวมกันประมาณ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน (7 มี.ค. 60) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 217 ล้านลูกบาศก์เมตร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี