ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า จำนวน 7 โครงการ

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศสอบราคาจ้าง ฯ ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน  7  โครงการ  ดังนี้ โครงการที่  1  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี  หมู่ที่  2  ตำบลบางป่า  ราคากลาง  474,000  บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ,  โครงการที่ 2  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองรางวัด  หมู่ที่  3  ตำบลบางป่า  ราคากลาง  491,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ,  โครงการที่ 3  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางป่า – ต้นกระทุ่ม – ไผ่ล้อม  หมู่ที่  4  ตำบลบางป่า  ราคากลาง  380,000  บาท  (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   , โครงการที่  4  ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย  ถนนเสียบคลองขุดลัดราชบุรี  หมู่ที่ 2  ตำบลบางป่า  ราคากลาง  490,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  , โครงการที่ 5   ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย  ถนนเสียบคลองรางวัด  หมู่ที่ 3  ตำบลบางป่า  ราคากลาง  482,000  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  , โครงการที่ 6 ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย  ถนนเสียบคลองศรีราชา  หมู่ที่ 4  ตำบลบาง  ราคากลาง  473,000  บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   และโครงการที่ 7 ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย  สามแยกประตูน้ำคลองขุดลัดราชบุรี  หมู่ที่ 12  ตำบลบาง ราคากลาง  465,000  บาท  (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดวิธี จึงขอประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการดังกล่าว  จำนวน 7  โครงการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี