ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

             นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  ปี  2560  จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ  โดยจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน  บุคลากรในสถาบันการศึกษาและประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริม  นักศึกษา  ชุมชน  หรือองค์กรที่มีนวัตกรรมประชาธิปไตยที่ดี  เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสังคมคุณภาพในระดับโรงเรียน/สถาบันการศึกษา  และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  แบ่งออกเป็น  1.นักเรียน  นักศึกษา  ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งในและนอกระบบการศึกษา , 2. ชุมชนองค์กร  ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด  1. การจัดกิจกรรมหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงสถาบันรูปแบบ  วิธีการ กระบวนการ ประสบการณ์  หรือค่านิยมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมสังคมที่มีคุณภาพ  และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เช่น การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ชุมชน และธรรมาภิบาล  เป็นต้น , 2. นวัตกรรมที่เสนอ  ต้องแสดงถึงการส่งเสริมดารมีส่วนร่วม , 3. นวัตกรรมที่เสนอเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคลหรือกลุ่มบุคคลใด  หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาก่อน 

 รางวัลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  ประเภทนักเรียน นักศึกษา  และประเภทชุมชนหรือองค์กร  รางวัลนวัตกรรม "ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท นวัตกรรม "ดีมาก”  ได้รับโล่รางวัลของประธานสภานิติบัญญัติพร้อมเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 70,000 บาท  รางวัลนวัตกรรม "ดี”  ได้รับโล่รางวัลของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท  รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล)  ได้รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา รางวัลละ 20,000 บาท 

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรูปเล่ม หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย) หรือทาง E-mail : democinnovation@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามที่อยู่ข้างต้น

            สอบถามรายละเอียดหรือรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ  สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร 0 2244 2515 – 6 , 22 โทรสาร 0 2244 2517  Call Center  1743  หรือทางเว็บไซต์  www.parliament.go.th/innovatio , www.facebook.com/democinnovation


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี