ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการค้าภายในบังคับใช้ค่าธรรมเนียม ธุรกิจชั่งตวงวัดใหม่ เริ่ม 23 มี.ค. 60

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และค่าทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 23 มีนาคมนี้

โดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ได้มีการปรับแก้ไขในส่วนของอัตราสูงสุดของอัตราค่าธรรมเนียม ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมฉบับเดิมได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2544 กรมการค้าภายใน โดยสำนักชั่งตวงวัด จึงเห็นควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดบางประเภทที่ยังคงอัตราเดิม เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรกสำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่งแสดงความยาวไม่เกิน 10 เมตรค่าธรรมเนียมเครื่องละ50 บาท เท่าเดิม และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรกสำหรับมาตรวัดปริมาตรของเหลวอื่นๆ ที่อัตราไหลสูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/นาที เครื่องละ 500 บาท เท่าเดิม

ส่วนบางประเภทที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรกสำหรับเครื่องชั่งอัตโนมัติที่แสดงน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม เดิมค่าธรรมเนียมเครื่องละ 300 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องละ 500 บาท เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่แสดงปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร เดิมค่าธรรมเนียมเครื่องละ 3 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องละ 5 บาท และมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาตรก๊าซเหลวตามสถานีบริการ เดิมค่าธรรมเนียมเครื่องละ 300 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องละ 500 บาท

อีกทั้งมีค่าธรรมเนียมเก็บเพิ่มจากเดิมที่ไม่เคยมีการกำหนดไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองแต่ไม่มีการออกคำรับรองให้ และตัดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง เดิมฉบับละ 500 บาท

ก่อนกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 มีนาคมนี้  กรมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th หรือสอบถามสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี