ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 

            นายวัชรพงษ์  ชัยโชตกิจ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ พบว่ามีบริษัทที่ทำการผลิต จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด มิได้รับอนุญาต จากกรมการค้าภายใน และทำการดัดแปลง และจำหน่าย เครื่องชั่งที่ดัดแปลงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะทำให้เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัดมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเกษตรกร ที่ทำการซื้อ-ขาย

            สำนักงานฯ จึงขอเตือนผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเกษตรกร ที่ทำการซื้อ-ขาย จำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัด ในการวัดการจำหน่ายจะต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย

            ซึ่งมีบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกงด้วยการใช้เครื่องชั่ง เครื่องตวงและเครื่องวัด จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ดังนี้

            1.ขายเครื่องชั่งตวงวัด ที่ไม่มีการให้คำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            2.ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            3.ทำให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีคำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักปริมาตร ปริมาณหรือหน่วยใดๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 ถึงจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

            หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฉ้อโกง หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตขอให้แจ้งไปยัง สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี โทร./โทรสาร 032-321456 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-337106/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี