ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบ CIS จำนวน 2 รายการ

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จะดำเนินการสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.กระดาษทนความร้อน Thermal จำนวน 5,240 ม้วน ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ 81.33 บาท 2.กระดาษ Pond จำนวน 397 ม้วน ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ 40.33 บาท

           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107 บาท (ค่าเอกสาร 100 + ภาษี   7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบล

ท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 - 200781


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี