ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีจัดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1  รายการ  ในวงเงิน 2,428,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน 2 คัน 

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22  มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://odpc5.ddc.moph.go.th/, http://www. ddc.moph.go.th/ หรือ www.gprocuremant.go.th  หรือสอบถามทางโทรหมายเลข 0-3231-0761-4  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี