ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 

              โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี