ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์และถังขยะคอนเทนเนอร์

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

           องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    มีความประสงค์จะประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์และถังขยะคอนเทนเนอร์   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยถังคอนเทนเนอร์  จำนวน 1  คัน ในราคาคันละ 3,240,000  บาท  (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  2.ถังขยะคอนเทนเนอร์  เป็นถังบรรจุที่ร่วมกับรถยนต์บรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 12 ถัง  ถัง ๆ ละ 130,000 บาท  เป็นจำนวนเงิน  1,560,000  บาท  รวมเป็นจำนวนเงินของราคากลาง ทั้งสิ้น 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

           กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  30  มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 09.30  ถึง 10.00 น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าอำเภอเมืองราชบุรี

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท  กองคลัง งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก   ระหว่างวันที่ 14  มีนาคม  2560 ทท ถึง วันที่ 22  มีนาคม 2560  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3232 – 4510  ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี