ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

              นายวิเชียร  คุตตวัส  หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 5 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะเกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดเวลารับสมัครในการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2560 และประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในกำหนด บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.nationalhealth.or.th/node/1680

            ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5 จะได้ออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี