ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

            นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม  9  ประการ  โดยพิจารณาบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม  9  ประการ  จำนวน  3  ประเภท  ได้แก่  ประเภทเด็ก (อายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14  ปีบริบูรณ์) ประเภทเยาวชน (อายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 18  ปีบริบูรณ์) และประเภทประชาชน  ประเภทละ 1 คน  บุคคลละ  1  ด้าน  รวม 27  คน (ทั้งนี้  บุคคลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70  คะแนน  และกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่า 1  คน  ให้คัดเลือกบุคคลที่คะแนนสูงที่สุด)

            จังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9  ประการ  ประเภทละ  9 คน  คนละ 1 ประการ  รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยให้ส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  ภายในวันที่  23  มีนาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  โทร.  0 3232 2786


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี