ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 29 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
 

             ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

            1.เมาแล้วขับ อยู่ระหว่างการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.จราจร ให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี

            2.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ได้มีการกำหนดความเร็วที่เหมาะสมและแจ้งไปยังจังหวัดแล้ว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดำเนินการ ตามแนวทางการบริหารความเร็วในชุมชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดมีจังหวัดมหาสารคามดำเนินการได้สำเร็จถึงขั้นตอนออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรแล้ว

            3.การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรมเป็น 5 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ส่วนการให้การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถครอบคลุมการขับรถส่วนบุคคล รวมถึงการเพิ่มโทษผู้ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เสนอไว้ในรวมกฎหมายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา

            4.รถโดยสารสาธารณะ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งอยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงเสนอรัฐบาล

            5.การคาดเข็มขัดนิรภัย การให้มีข้อกำหนดการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา

            6.ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา(ร่าง) แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ดังนี้ รณรงค์ภายใต้หัวข้อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -17 เมษายน 2560 และรณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เป้าหมาย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บให้น้อยกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละด้าน ได้แก่ 1.มาตรการด้านกายภาพ 2.ด้านยานพาหนะ 3.ด้านการสัญจร 4.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 5.ด้านความปลอดภัยทางน้ำ และ 6.ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

            ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้นำเสนอแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และกรมประชาสัมพันธ์


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี