ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

             สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก ขนาด 1 ตัน  ดีเซล  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และกระบะเสริมคอกเลส  พร้อมไม้ชั้น  2  จำนวน  1  คัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 27  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  10  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  ถนนอำเภอ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  11  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  ถนนอำเภอ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  27  มีนาคม  2560  ถึงวันที่   10  เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น  ถึงเวลา 16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.moac – info.net/ratchaburi  โดยตรงหรือผ่าน  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3232 – 3103  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี