ข่าวประชาสัมพันธ์
กยศ. แจง พ.ร.บ. ใหม่เพิ่มโอกาส พร้อมสร้างวินัยทางการเงิน

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

             กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เตรียมพร้อม พ.ร.บ.  ใหม่  ส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม  บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ  เพื่อเพิ่มโอกาสให้กู้ยืมรุ่นต่อไป  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26  กรกฎาคม 2560   เป็นต้นไป

            ดร. ฑิตติมา  วิชัยรัตน์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เปิดเผยว่า  "ในขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายลูกเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 "พ.ร.บ. ใหม่”  ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2560  และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด  180  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้น  โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ดังกล่าว จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษา ด้วยการเพิ่มการให้กู้ยืมมากลักษณะขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์  2. ศึกษาในสาขาวิชาความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ  3. ศึกษาในสาขาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

พ.ร.บ. ใหม่  ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบิหารจัดการของกองทุน  โดยเฉพาะในส่วนการติดตามหนี้เป็นสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้  คือได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือนค่าจ้างฯ  ของผู้กู้ยืมที่เป็นพนักงานลูกจ้างนำส่งกรมสรรพากรพร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน  นอกจากนี้  กองทุนสามารถขอข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้กู้ยืม  เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระหนี้เงินคืนเท่านั้น  ซึ่งกฎหมายใหม่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงมิให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ต้องเสียเบี้ยปรับและถูกดำเนินคดี/บังคับคดี  เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนมีฐานข้อมูลของผู้กู้ยืมที่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ยากต่อการติดต่อสื่อสารและไม่มีมาตรการเชิงบังคับในการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

โดยรวมและ พ.ร.บ. ใหม่  ฉบับนี้  จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมวินัยทางการเงิน  ป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้ยืม รวมถึงสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมที่นำมาจากงบประมาณแผ่นดิน  เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  นักศึกษาในรุ่นต่อไป”  ผู้จัดการ  กยศ. กล่าวในที่สุด

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี