ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลคลองตาคต จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

นายประทีป มีพรบูชา  นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันสงกรานต์ วันครอบครัว  และวันผู้สงอายุ   เทศบาลตำบลคลองตาคต   สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  บริษัท  ห้างร้าน  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  จึงได้กำหนดจัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  13 เมษายน  2560 ณ  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป 

จึงขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน  พร้อมชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ  การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี  ผู้สูงวัยสุขภาพดีเด่น ภาพดีเด่น  ถวายภัตตาหาร  สรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ขบวนแห่สงกรานต์ไทย – รามัญ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี