ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการสอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-007

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7  ตำบลกลอนโด  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ  กจ.14-3-007  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,959,800 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน ) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำเอามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดจาก สำนักงานฯ ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30  มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 18  เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

ผู้สนใจขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  ในวันที่ 30  มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 18  เมษายน 2560  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-3233-4988  ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี