ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 

              สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,105,000.00  บาท  (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30  น.  ถึง   16.30 น.

            สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  ratchaburi@energy.mail.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 – 334864 – 7  ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบรายการละเอียด  โปรดสอบถามมายัง  จังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ ratchaburi@energy.mail.go.th  ภายในวันที่  11  เมษายน  2560  โดยจังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  ratchaburi@energy.mail.go.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  20  เมษายน 2560

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี