ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้บริการ
 
 • ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 • นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
 • แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 • คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
 • สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 • มติคณะ รัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ประกาศประกวดราคา, ประกาศสอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 
       ขั้นตอนการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร ๐๓๒-๓๒๖๐๑๖ โทรสาร ๐๓๒-๓๕๐๐๔๑  โดยปฏิบัติ ดังนี้
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อขอรับบริการ
 2. กรอกแบบฟอร์มคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมประชาสัมพันธ์
 3. หากข้อมูล ที่ต้องการ จัดเก็บอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สามารถขอทำสำเนาเอกสารนั้นได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม 1 บาท / 1 หน้ากระดาษ A4 หรือนัดหมายให้มารับเอกสารภายหลังก็ได้
 4. กรณีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่ได้จัดเก็บเอกสารที่ท่านต้องการ จะแนะนำแหล่งข้อมูล อื่นให้

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 48,666 คน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๒๖๐๑๖ โทรสาร ๐๓๒-๓๕๐๐๔๑