หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีจัดสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ (27/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดสถานีสวัสดิการสมานฉันท์เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดสวัสดิการถ้วนหน้า สังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข และส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์
อ่าน 54 ครั้ง
คณะผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน OTOP ที่จังหวัดราชบุรี (27/08/2014)
คณะผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ศึกษาดูงาน OTOP ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม ชาวราชบุรี สมานฉันท์ สร้างสุขภาวะ (26/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม ชาวราชบุรี สมานฉันท์ สร้างสุขภาวะ เพื่อพลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตนเองที่เข้มแข็งและให้เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่น ซึ่งกำหนดให้เกิดผลลัพธ์ภายในเดือนกันยายน 2558
อ่าน 61 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 (25/08/2014)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3เพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและเอกชนไปให้บริการประชาชนที่ตำบลดอนแร่ ภายใต้โครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุข สู่ความปรองดอง จังหวัดราชบุรี (25/08/2014)
จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและเอกชนไปให้บริการประชาชนที่ตำบลดอนแร่ ภายใต้โครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุข สู่ความปรองดอง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข” ณ วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี (24/08/2014)
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข” ณ วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 90 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้นโยบายแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/08/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้นโยบายแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ่าน 75 ครั้ง
กรมราชองค์รักฝึกจำลองสถานการณ์ ถวายความปลอดภัยที่จังหวัดราชบุรี (22/08/2014)
กรมราชองค์รักฝึกจำลองสถานการณ์ ถวายความปลอดภัยที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนรักษาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนรักษาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมผู้เกี่ยวข้องแถลงยืนยันฟาร์มหมูในราชบุรีปลอดภัยจากโรค (20/08/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมผู้เกี่ยวข้องแถลงยืนยันฟาร์มหมูในราชบุรีปลอดภัยจากโรค
อ่าน 84 ครั้ง
ราชบุรีจัด”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” (19/08/2014)
ราชบุรีจัด”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันปลูกข้าวปลอดสารพิษ”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังศาสนิกชนสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (19/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังศาสนิกชนสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
อ่าน 70 ครั้ง
องคมตรีเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ขยายโอกาสการเรียนรู้ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี (19/08/2014)
องคมตรีเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ขยายโอกาสการเรียนรู้ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
ราชบุรีเปิดงาน”หอการค้าแฟร์ 2014” (15/08/2014)
หอการค้าจังหวัดราชบุรีจัดงาน ”หอการค้าแฟร์ 2014”เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สินค้าในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกับประชาชน นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ได้เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ รวมถึงผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาถูก
อ่าน 60 ครั้ง
ราชบุรีจัดอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระราชินี (15/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
อ่าน 104 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จจังหวัดราชบุรี (14/08/2014)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมและติดตาม”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ ที่บ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี
อ่าน 176 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด” (13/08/2014)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด”
อ่าน 43 ครั้ง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานที่จังหวัดราชบุรี (12/08/2014)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (12/08/2014)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินีตักบาตรพระสงฆ์ 83 รูป และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 87 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ (10/08/2014)
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมกับสำนักราชเลขานุการในพระองค์ 904 เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จเยี่ยมและติดตาม”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ ที่บ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี