หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.ซ.๙/๒๕๖๐ (24/07/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน (AC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ชป.รบ.ซ.๑๐/๒๕๖๐ (24/07/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน ๖ รายการ (19/07/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (19/07/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด (19/07/2017)
อ่าน 197 ครั้ง
ขายทอดตลาดอาคารศูนย์โรคเรื้อนเขต ๔ ราชบุรี (19/07/2017)
อ่าน 259 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) (18/07/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/07/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารโรงเรียนสาธิต ฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2017)
อ่าน 453 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา TRAMADOL ๓๗.๕ MG.+ PARACETMOL ๓๒๕ MG.TABLET (12/07/2017)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL HEMIFUMARATE ๕ MG.+HCTZ ๖.๒๕ MG.TABLET (12/07/2017)
อ่าน 163 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (12/07/2017)
อ่าน 366 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM ๑๐๐ MG. EXTENDED RELEASE CAPSULE (11/07/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE ๐.๕ MG. CAPSULE (11/07/2017)
อ่าน 317 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE ๒.๕ MG. TABLET (11/07/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (11/07/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยพิเศษชั้น ๑-๔ จำนวน ๑๒ ห้อง (11/07/2017)
อ่าน 209 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) (11/07/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ( ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอหนองโพ จังหวัดราชบุรี (งานก่อสร้างจำนวน ๒๐ รายการและงานครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ) (11/07/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครืองมืออ่านมาตร (Handheld) (11/07/2017)
อ่าน 90 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี