ระยองวันนี้
ความคืบหน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยองหลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในระยอง พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ

วันที่ 4 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
เมื่อเวลา 10.00 น.(3 สิงหาคม) นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดระยอง หลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในระยอง พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ เข้าร่วมประชุม ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า หลังจากที่จังหวัดระยองได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จังหวัดระยอง ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดระยอง ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยอง ซึ่งในวันนี้ได้ข้อสรุปว่า จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 รวบรวมข้อมูล ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี และความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในรูปแบบวิทยาเขตให้ชัดเจนเสียก่อน หลังจากนั้นทางจังหวัดระยองและทางมหาวิทยาลัยฯ จะร่วมกันทำแผนแม่บทรายละเอียดทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะสั้นนั้น จะเร่งเปิดการเรียนการสอนชั่วคราวอย่างเร็วที่สุด โดยหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดระยองซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตรและปริญญาโท 2 สาขาวิชา ส่วนในระยะยาว จะต้องทำแผน 5 ปี โดยใช้งบประมาณจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ใช้พื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยจำนวน 100 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคบ่านค่าย จัดสร้าง โดยเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง โดยคาดว่าหลังจากก่อสร้างเสร็จจะสามารถรองรับนักศึกษาปริญญาตรีในปีแรกได้จำนวน 450 คน นักศึกษาปริญญาโท 50 คน.........
.....วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103