ระยองวันนี้
เตรียมเสนอให้ ครม.ทบทวนพื้นที่ก่อสร้างโครงการพุทธมณฑลระยอง หลังมีการคัดค้านว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันที่ 4 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบึงจำรุง หมู่ 5 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในวันนี้ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้เชิญผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดระยองตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยอำเภอแกลง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชลประทานจังหวัด ที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ เพื่อร่วมปรึกษาหารือหลังจากที่ทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตที่ 9 จังหวัดชลบุรี เพียงหน่วยงานเดียวจากทั้งหมด 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่จะใช้พื้นที่ของบึงจำรุงเล็ก เพราะเหตุผลเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ว่าจะมีทางออกอย่างไร เพราะหากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะไม่สามารถดำเนินโครงการอะไรได้ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับโครงการพุทธมณฑลจังหวัดระยองตามนโยบายของรัฐบาลนั้น เพื่อไว้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทางจังหวัดได้รับนโยบาย มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนล่าสุดมีการตั้งมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดระยอง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานมูลนิธิ เพื่อระดมทุนมาทำการก่อสร้าง สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกัน คือ พื้นที่บึงจำรุงเล็กที่อยู่ตอนท้ายพื้นที่บึงจำรุงใหญ่ อำเภอแกลง พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ และทางเทศบาลตำบลสุนทรภู่ได้ประสานขอให้ชลประทานได้มีการเข้าไปขุดลอกทำเป็นพื้นที่แก้มลิงเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้มีมติออกมาว่า หากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทางจังหวัดจะขอให้มีการทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยให้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ไปตรวจสอบขั้นตอนการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้อำเภอแกลงและเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ไปรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งในปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วอีกทั้งประชาชนมีความต้องการที่จะให้สร้างเป็นพุทธมณฑล ส่วนสำนักงานชลประทานทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เป็นพื้นที่ที่จะไม่กระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพื้นที่แก้มลิง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี่ หลังจากนั้นทางจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อเสนอขอทบทวนต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง.......
............วฐิต/ข่าว.......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103