ระยองวันนี้
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ดึงผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชนที่นับถือทุกศาสนาในจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา" ทั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

วันที่ 3 ก.พ. 2555 )


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ดึงผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชนที่นับถือทุกศาสนาในจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา" ทั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

วันนี้(3 ก.พ.55) ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา" ตามโครงการการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยมีผู้นำทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามและศาสนิกชนทุกศาสนา เข้าร่วมสัมมนารวม 250 คน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
นางศุภาวี บำงรุงศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ร่วมสืบทอดศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฎิบัติในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจอีกด้วย...
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103