ระยองวันนี้
สำนักงานประกันสังคม ประกาศลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้แล้ว

วันที่ 7 ก.พ. 2555 )
ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประกันสังคม ประกาศลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้แล้ว

นางสาวดวงกมล  แก้ววิชืต  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระยอง  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากหลายจังหวัดประสบปัญหาวิกฤกติจากอุทกภัย สำนักงานประกันสังคมจึงกำหนดกฎกระทรวง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิมในอัตราร้อยละ ๕ เป็นดังนี้ งวดค่าจ้างเดือนมกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๕ ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๓ ของค่าจ้างดังนี้ - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้จ่ายฝ่ายละ ร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ให้จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ ๒.๐ ของค่าจ้าง - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้จ่ายในอัตราเดิม คือ ฝ่ายละร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง งวดค่าจ้างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๕ ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๔ ของค่าจ้างดังนี้ - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้จ่ายฝ่ายละ ร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ให้จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ ๓.๐ ของค่าจ้าง - เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้จ่ายในอัตราเดิม คือ ฝ่ายละร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง
ทั้งนี้ การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้นำส่งในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างดังเดิม หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๑๐๑๗๐-๓ หรือโทร.๑๕๐๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103